FANDOM


Stop Defense
(しゅ)()(ふう)
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
び』
ふうじ
 Tên Nhật (Chuẩn) 『守
しゅ
』封
ふう
 Tên Hàn 수비봉인
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 63102017
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.