FANDOM


Stonehenge Methods
ストーンヘンジ・メソッド
StonehengeMethods
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 86555018
Mô tả Hiệu ứng
Khi có quái thú "Chronomaly" mặt-ngửa bạn điều khiển bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Chronomaly" Cấp 4 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-ngửa. Nó không thể chuyển đổi tư thế chiến đấu.
English Description
When a face-up "Chronomaly" monster(s) you control is destroyed by battle or by a card effect and sent to the Graveyard: Special Summon 1 Level 4 or lower "Chronomaly" monster from your Deck in face-up Defense Position. It cannot change its battle position.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.