FANDOM


Stoic Challenge
ストイック・チャレンジ
StoicChallenge
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 37364101
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Stoic Challenge". Chỉ trang bị cho Quái thú Xyz mặt-ngửaNguyên liệu Xyz. Nó tăng thêm 600 ATK ứng với mỗi Nguyên liệu Xyz gắn trong quái thú bạn điều khiển, và bất kỳ thiệt hại chiến đấu đối phương nhận trong trận chiến liên quan đến nó và quái thú của họ sẽ nhân đôi, nhưng hiệu ứng của nó sẽ không thể kích hoạt. Vào Lượt Kết thúc của đối phương: Đưa lá này vào Mộ bài. Khi lá này rời sân, hủy quái thú được trang bị.
English Description
You can only control 1 "Stoic Challenge". Equip only to a face-up Xyz Monster that has Xyz Material. It gains 600 ATK for each Xyz Material attached to a monster you control, and any battle damage your opponent takes from battles involving it and their monster is doubled, but its effects cannot be activated. During your opponent's End Phase: Send this card to the Graveyard. When this card leaves the field, destroy the equipped monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.