FANDOM


Stellarnova Wave
(しん)(せい)なる()(どう)
SacredConstellationWave
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 05026221
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào Lượt Chính của bạn hoặc Lượt Chiến đấu của đối phương: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "tellarknight" từ tay bạn.
English Description
Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.