FANDOM


Stellarknight Delteros
星輝士(ステラナイト) デルタテロス
StellaknightDeltatheros
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/2100
Mã số 56638325
Loại Hiệu ứng Continuous, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 4 sao
Khi nào lá này còn Nguyên liệu Xyz, đối phương không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (một số) quái thú. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hủy nó. Nếu lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "tellarknight" từ tay hoặc từ Bộ bài của bạn.
English Description
3 Level 4 monsters
While this card has Xyz Material, your opponent cannot activate cards or effects when you Normal or Special Summon a monster(s). Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand or Deck.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.