FANDOM


Stellarknight Constellar Diamond
星輝士(ステラナイト) セイクリッド・ダイヤ
StellarknightConstellarDiamond-SECE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
星輝士
ステラナイト セイクリッド・ダイヤ
 Tên Nhật (Chuẩn) 星輝士
ステラナイト
セイクリッド・ダイヤ
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Wyrm / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 2000
 Mã số 09272381
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.