Stellarknight Alpha
星輝士(ステラナイト)(いん)()
StellaknightFactor.png
Nhóm liên quan tellarknight
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 81810441
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho quái thú "tellarknight" bạn điều khiển. Nó tăng thêm 500 ATKDEF, đồng thời nó miễn nhiễm với hiệu ứng bài của đối phương. Nếu bạn điều khiển quái thú không phải quái thú "tellarknight", hủy lá này.
English Description
Equip only to a "tellarknight" monster you control. It gains 500 ATK and DEF, also it is unaffected by your opponent's card effects. If you control a face-up monster that is not a "tellarknight" monster, destroy this card.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.