FANDOM


Steelswarm Origin
インヴェルズ・オリジン
SteelswarmOrigin-LVP1-JP-SR
 Tên Nhật インヴェルズ・オリジン
 Tên Nhật (rōmaji) Inveruzu Orijin
 Tên Nhật (Dịch) Inverz Origin
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Fiend / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 2000 / 2
 Mã số 61888819
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.