Steam Synchron
  • Nhật: スチーム・シンクロン
  • Romaji: Suchīmu Shinkuron
  • Việt: Đồng Đồ Máy Hơi Nước
Hệ

THỦY

Cấp sao

3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

[ ]
Khi một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, trừ "Steam Synchron", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Trong Giai đoạn Chính của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay lập tức sau khi hiệu ứng này thực thi, Triệu hồi Đồng bộ dùng lá này mà bạn điều khiển.
CÔNG / 600   THỦ / 800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Steam Synchron When a monster is Special Summoned, except "Steam Synchron", you can Special Summon this card from your hand. During your opponent's Main Phase, you can Synchro Summon using this face-up card you control as a Synchro Material Monster.
Nhật このカード[。。。]にモンスターが特殊召喚された時手[。。。]ド上に特殊召喚する事ができる。この[。。。]ド上に存在する場合相手ターンでも[。。。]ができる。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.