Steam Synchron
スチーム・シンクロン
300px-SteamSynchron-DE04-JP-ScR.png
Nhóm liên quan Synchron
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 600/800
Mã số 83295594
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
Trong lược đi chính của đối thủ : Bạn có thể Triệu hồi Đồng bộ sử dụng lá bài ngửa này làm nguyên liệu Đồng bộ
English Description
During your opponent's Main Phase: You can Synchro Summon using this face-up card you control as a Synchro Material Monster.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.