Statue of Anguish Pattern
()(もん)(よう)()(ぞう)
StatueofAnguishPattern-CROS-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
もん
ようの
ぞう
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
よう
の土
ぞう
 Tên Nhật (rōmaji) Kumonyō no Dozō
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 23626223
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.