Starving Venom Fusion Dragon
  • Nhật: スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン
  • Romaji: Sutāvu Venomu Fyūjon Doragon
  • Việt: Tật Độc Tích Long
Khác:
Starve Venom Fusion Dragon
Hệ

ÁM

Cấp sao

8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

Nguyên liệu Dung hợp
[ ]

Một lần trong lượt, nếu lá này đã được Triệu hồi Dung hợplượt này chỉ dùng các quái thú trên sân làm nguyên liệu: Bạn có thể khiến lá này tăng CÔNG bằng với tổng CÔNG của tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt hiện đối thủ điều khiển, cho đến hết lượt này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 trở lên do đối thủ điều khiển; cho đến hết lượt này, quái thú đó của đối thủ bị phủ nhận Hiệu ứng, và thay thế hiệu ứng này với hiệu ứng gốc của quái thú đó. Nếu lá này bị tiêu diệt: Bạn có thể tiêu diệt nhiều nhất có thể các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm thế, gây thiệt hại cho đối thủ bằng với tổng CÔNG của các quái thú bị tiêu diệt đã có trên sân.
CÔNG / 2800   THỦ / 2000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Starving Venom Fusion Dragon Once per turn, if this card was Fusion Summoned this turn using only monsters on the field as Materials: You can make this card gain ATK equal to the combined ATK of all Special Summoned monsters your opponent currently controls, until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 Level 5 or higher monster your opponent controls; until the end of this turn, that opponent's monster has its effects negated, and replace this effect with that monster's original effects. If this card is destroyed: You can destroy as many Special Summoned monsters your opponent controls as possible, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the total ATK the destroyed monsters had on the field.
Nhật スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン

闇属性モンスター×2

①:このカードがフィールドのモンスターのみを素材として融合召喚に成功したターンに発動できる。このカードの攻撃力はターン終了時まで、相手フィールドの特殊召喚されたモンスターの攻撃力の合計分アップする。②:1ターンに1度、相手フィールドのレベル5以上のモンスター1体を対象として発動できる。ターン終了時まで、その相手モンスターの効果は無効化され、このカードはその対象の相手モンスターの効果を得る。③:このカードが破壊された場合に発動できる。相手フィールドの特殊召喚されたモンスターを全て破壊し、その攻撃力の合計分のダメージを相手に与える。
Sutāvu Venomu Fyūjon Doragon

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.