FANDOMStarter Deck: Link Strike là một Starter Deck trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Nó là deck thứ 20 trong series Starter Deck hàng năm của TCG, nối tiếp Starter Deck: Yuya.[1]

Đặc trưng

Phân tích

Each Starter Deck: Link Strike contains:

Thư viện Ảnh

Danh sách

Số Bài Tên Bài Độ hiếm Thể loại
YS17-EN001 Bitron Common Quái thú Thường
YS17-EN002 Draconnet Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN003 RAM Clouder Super Rare Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN004 Linkslayer Ultra Rare Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN005 Galaxy Serpent Common Quái thú Điều phối Thường
YS17-EN006 Mystery Shell Dragon Common Quái thú Thường
YS17-EN007 Beast King Barbaros Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN008 Cyber Dragon Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN009 Photon Thrasher Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN010 Exarion Universe Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN011 Evilswarm Mandragora Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN012 Marauding Captain Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN013 Sangan Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN014 Kuribandit Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN015 Marshmallon Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN016 Cardcar D Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN017 Ryko, Lightsworn Hunter Common Quái thú Lật mặt
YS17-EN018 Battle Fader Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN019 Swift Scarecrow Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN020 Effect Veiler Common Quái thú Hiệu ứng
YS17-EN021 Cynet Universe Common Bài Phép Môi trường
YS17-EN022 Monster Reincarnation Common Bài Phép Thông thường
YS17-EN023 Dark Hole Common Bài Phép Thông thường
YS17-EN024 Mystical Space Typhoon Common Bài Phép Tức thời
YS17-EN025 Book of Moon Common Bài Phép Tức thời
YS17-EN026 Forbidden Lance Common Bài Phép Tức thời
YS17-EN027 United We Stand Common Bài Phép Trang bị
YS17-EN028 Pot of Duality Common Bài Phép Thông thường
YS17-EN029 Burden of the Mighty Common Bài Phép Duy trì
YS17-EN030 Supply Squad Common Bài Phép Duy trì
YS17-EN031 Terraforming Common Bài Phép Thông thường
YS17-EN032 Jar of Avarice Common Bài Bẫy Thông thường
YS17-EN033 Call of the Haunted Common Bài Bẫy Duy trì
YS17-EN034 Mirror Force Common Bài Bẫy Thông thường
YS17-EN035 Torrential Tribute Common Bài Bẫy Thông thường
YS17-EN036 Ring of Destruction Common Bài Bẫy Thông thường
YS17-EN037 Bottomless Trap Hole Common Bài Bẫy Thông thường
YS17-EN038 Compulsory Evacuation Device Common Bài Bẫy Thông thường
YS17-EN039 Fiendish Chain Common Bài Bẫy Duy trì
YS17-EN040 Dark Bribe Common Bài Bẫy Phản hồi
YS17-EN041 Decode Talker Ultra Rare Quái thú Liên kết Hiệu ứng
YS17-EN042 Honeybot Super Rare Quái thú Liên kết Hiệu ứng
YS17-EN043 Link Spider Super Rare Quái thú Liên kết Hiệu ứng

Tham khảo

  1. southernhobby.com "Southern Hobby | Starter Deck: Link Strike". http://southernhobby.com/products/detail?p=46223 southernhobby.com. Retrieved April 6, 2017.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.