FANDOM


Stardust Spark Dragon
  • Nhật: 閃珖竜 スターダスト
  • Kana: せんこうりゅう スターダスト
  • Romaji: Senkōryū Sutādasuto
  • Việt: Tinh Vân Ánh Quang Bích Long
Khác:
Stardust the Flashing Jade Dragon
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Stardust Spark Dragon Once per turn, select one card and negate its destruction.
Nhật 1ターンに1度 選択したカード1枚の破壊を無効にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.