FANDOM


Stardust Shimmer
(ほし)(くず)のきらめき
StardustShimmer
Nhóm liên quan Nhóm Stardust
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 89181369
Loại Hiệu ứng Effect
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 Quái thú Đồng bộ Dragon-TypeMộ bài của bạn. Trục xuất các quái thú khác ở trong Mộ bài của bạn có tổng số Cấp độ bằng với Cấp độ của quái thú được chọn, và Triệu hồi Đặc biệt nó từ Mộ bài.
English Description
Select 1 Dragon-Type Synchro Monster in your Graveyard. Remove from play other monsters in your Graveyard whose total Levels equal the Level of the selected monster, and Special Summon it from the Graveyard.
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.