FANDOM


Stardust Dragon
スターダスト・ドラゴン
StardustDragon-LC5D-EN-UR-1E
 Tên Việt Tinh Vân Long
 Tên Nhật スターダスト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Sutādasuto Doragon
 Tên Hàn 스타더스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 44508094
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.