FANDOM


Star Power
 Tên Việt Ngôi Sao Quyền Lực!!
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.