FANDOM


Star Pendulumgraph
(せい)(そう)のペンデュラムグラフ
StarPendulumgraph-PEVO-EN-UR-1E
 Tên Việt Con Lắc Dao Động Tinh Tú
 Tên Nhật (Kana)
せい
そうのペンデュラムグラフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
そう
のペンデュラムグラフ
 Tên Nhật (rōmaji) Seisō no Pendyuramugurafu
 Tên Nhật (Dịch) Time's Pendulumgraph
 Tên Hàn 성상의 펜듈럼그래프
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 74850403
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.