FANDOM


Star Changer
スター・チェンジャー
StarChanger
Nhóm liên quan Change
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 63485233
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa trên sânkích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
● Tăng Cấp sao của mục tiêu thêm 1.
● Giảm Cấp sao của mục tiêu xuống 1.
English Description
Target 1 face-up monster on the field and activate 1 of these effects;
● Increase that target's Level by 1.
● Reduce that target's Level by 1.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.