Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Stained Glass of the Valiant
(せい)(じゃ)のステンドグラス
StainedGlassoftheValiant-BODE-JP-R.png
 Tên Việt Kính Màu của Lòng Gan Dạ
 Tên Nhật (Kana)
せい
じゃのステンドグラス
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
じゃ
のステンドグラス
 Tên Nhật (rōmaji) Seija no Sutendo Gurasu
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement