FANDOM


Stack Reviver
  • Nhật: スタック・リバイバー
  • Romaji: Sutakku Ribaibā
  • Việt: Ngăn Trữ Phục Sinh
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

2 CG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu lá này được dùng làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Liên kết: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 trở xuống khác trong Mộ của bạn mà đã được dùng làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Liên kết đó; Triệu hồi Đặc biệt nó trong Thế Thủ. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Stack Reviver" một lần trong Trận đấu.
CÔNG / 100   THỦ / 600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Stack Reviver If this card is used as a Material for a Link Summon: You can target 1 other Level 4 or lower Cyberse monster in your GY that was used as Material for that Link Summon; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Stack Reviver" once per Duel.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.