FANDOM


Splash Mage
スプラッシュ・メイジ
SplashMage-ETCO-JP-OP
 Tên Việt Mạn Diên Sư
 Tên Nhật スプラッシュ・メイジ
 Tên Nhật (rōmaji) Supurasshu Meiji
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên-Phải LM-TopRight, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1100 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.