Spiritual Light Art - Hijiri
(こう)(れい)(じゅつ)-「(ひじり)
SpiritualLightArtHijiri-GAOV-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
こう
れい
じゅつ-「
ひじり」
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
れい
じゅつ
-「聖
ひじり
 Tên Nhật (rōmaji) Kōreijutsu - "Hijiri"
 Tên Nhật (Dịch) Light Spirit Technique - "Holy"
 Tên Hàn 광령술-「성」
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 05037726
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.