FANDOM


Spiritual Fire Art - Kurenai
()(れい)(じゅつ)-「(くれない)
SpiritualFireArtKurenai-SDOK-EN-C-1E
 Tên Việt Hoả Linh Thuật - "Xích"
 Tên Nhật (Kana)
れい
じゅつ-「
くれない」
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
じゅつ
-「紅
くれない
 Tên Nhật (rōmaji) Kareijutsu - "Kurenai"
 Tên Nhật (Dịch) Fire Spiritual Art - "Crimson"
 Tên Hàn 화령술-「홍」
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42945701
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.