FANDOM


Spiritual Energy Entanglement
(りょう)()もつれ
 Tên Việt Trở Ngại Năng Lượng Linh Hồn
 Tên Nhật (Kana)
りょう
しもつれ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょう
もつれ
 Tên Nhật (rōmaji) Ryōshi Motsure
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 28234578
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.