Spiritual Earth Art - Kurogane
()(れい)(じゅつ)-「(くろがね)
SpiritualEarthArtKurogane-DR04-NA-C-UE.png
 Tên Việt Thổ Linh Thuật - "Thiết"
 Tên Nhật (Kana)
れい
じゅつ-「
くろがね」
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
じゅつ
-「鉄
くろがね
 Tên Nhật (rōmaji) Chireijutsu - "Kurogane"
 Tên Nhật (Dịch) Earth Spirit Art - "Iron"
 Tên Hàn 지령술-「철」
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 70156997
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.