FANDOM


Spiritual Beast Apelio
(せい)(れい)(じゅう) アペライオ
SpiritualBeastApelio-THSF-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
せい
れい
じゅう アペライオ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せい
れい
じゅう
アペライオ
 Tên Hàn 정령수 아페라이오
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 200
 Mã số 86396750
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.