FANDOM
Spirit Warriors là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).[1]

Đặc trưng

Phân tích

Set chứa 60 lá bài:

Thư viện

Danh sách

Set Card Lists:Spirit Warriors (TCG-EN)

Tham khảo

  1. "[TCG] Spirit Warriors". YGOrganization. July 20, 2017. https://ygorganization.com/drakesnewalbumdroppingnov17/.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.