FANDOM


Spiral Reborn
螺旋蘇生(スパイラル・リボーン)
SpiralReborn-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Phục Sinh Xoắn Kích
 Tên Nhật (Kana)
螺旋蘇生
スパイラル・リボーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 螺旋蘇生
スパイラル・リボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Supairaru Ribōn
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.