FANDOM


Spiral Flame Strike
()(せん)のストライクバースト
SpiralFlameStrike-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Bộc Hỏa Công
 Tên Nhật (Kana)
せんのストライクバースト
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
のストライクバースト
 Tên Nhật (rōmaji) Rasen no Sutoraiku Bāsuto
 Tên Nhật (Dịch) Spiral Strike Burst
 Tên Hàn 나선의 스트라이크버스트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 82768499
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.