FANDOM


Spiral Discharge
螺旋砲撃(スパイラル・ディスチャージ)
SpiralDischarge-ROTD-JP-OP
 Tên Việt Phóng Thích Xoắn Kích
 Tên Nhật (Kana)
螺旋砲撃
スパイラル・ディスチャージ
 Tên Nhật (Chuẩn) 螺旋砲撃
スパイラル・ディスチャージ
 Tên Nhật (rōmaji) Supairaru Disuchāji
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.