FANDOM


Spellbook of the Master
セフェルの()(どう)(しょ)
SpellbookoftheMaster
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 56981417
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster: Bạn có thể tiết lộ 1 lá "Spellbook" khác trên tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bài Phép Thường "Spellbook" trong Mộ bài của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; hiệu ứng của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of the Master" mỗi lượt.
English Description
If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.