FANDOM


Spellbook of the Master
セフェルの魔導書
SpellbookoftheMaster
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 56981417
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái Loại-Spellcaster: Bạn có thể tiết lộ 1 lá "Spellbook" khác trên tay để chọn mục tiêu 1 Bài Phép Thường "Spellbook" trong Mộ bài của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; hiệu ứng của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của lá mục tiêu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of the Master" mỗi lượt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.