FANDOM


n (Đã hủy sửa đổi của 222.254.89.159 (Thảo luận) quay về phiên bản của Huykaiba)
 
(Không hiển thị 4 phiên bản của 3 thành viên ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{CardTable
 
{{CardTable
|hinhanh = SpellbookoftheMaster.jpg
+
|hinhanh = SpellbookoftheMaster.png
|tennhat = セフェルの魔導書
+
|tennhat = セフェルの{{Ruby||ま}}{{Ruby||どう}}{{Ruby||しょ}}
 
|archetype = Spellbook
 
|archetype = Spellbook
 
|loaibai = Bài Phép
 
|loaibai = Bài Phép
 
|phannhanh = Thông thường
 
|phannhanh = Thông thường
 
|maso = 56981417
 
|maso = 56981417
|hieuung = Nếu bạn [[điều khiển]] quái [[Loại]]-[[Spellcaster]]: Bạn có thể [[tiết lộ]] 1 lá "[[Spellbook]]" khác trên [[tay]] để chọn [[mục tiêu]] 1 [[Bài Phép Thường]] "Spellbook" trong [[Mộ bài]] của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; [[hiệu ứng bài|hiệu ứng]] của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu. Bạn chỉ có thể [[kích hoạt]] 1 "Spellbook of the Master" mỗi [[lượt]].
+
|hieuung = Nếu bạn [[điều khiển]] [[quái thú]] [[Loại]]-[[Spellcaster]]: Bạn có thể [[tiết lộ]] 1 lá "[[Spellbook]]" khác trên [[tay]] bạn, sau đó chọn [[mục tiêu]] 1 [[Bài Phép Thường]] "Spellbook" trong [[Mộ bài]] của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; [[hiệu ứng bài|hiệu ứng]] của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể [[kích hoạt]] 1 "Spellbook of the Master" mỗi [[lượt]].
|maker = YugiOH
+
|engdes=If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.}}
}}
 

Bản hiện tại lúc 12:56, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Spellbook of the Master
セフェルの()(どう)(しょ)
SpellbookoftheMaster
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 56981417
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển quái thú Loại-Spellcaster: Bạn có thể tiết lộ 1 lá "Spellbook" khác trên tay bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Bài Phép Thường "Spellbook" trong Mộ bài của bạn, trừ "Spellbook of the Master"; hiệu ứng của lá này sẽ trở thành hiệu ứng của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of the Master" mỗi lượt.
English Description
If you control a Spellcaster-Type monster: You can reveal 1 other "Spellbook" card in your hand, then target 1 "Spellbook" Normal Spell Card in your Graveyard, except "Spellbook of the Master"; this card's effect becomes that target's effect. You can only activate 1 "Spellbook of the Master" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.