FANDOM


Spellbook of Wisdom
トーラの()(どう)(しょ)
SpellbookofWisdom
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 88616795
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Spellcaster mặt-ngửa trên sânkích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
● Quái thú mặt-ngửa đó miễn nhiễm với hiệu ứng của Phép khác trong lượt này.
● Quái thú mặt-ngửa đó miễn nhiễm với hiệu ứng của Bẫy trong lượt này.
English Description
Target 1 Spellcaster-Type monster on the field and activate 1 of these effects;
● That face-up monster is unaffected by other Spell effects this turn.
● That face-up monster is unaffected by Trap effects this turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.