FANDOM


Spellbook of Secrets
グリモの()(どう)(しょ)
SpellbookofSecrets
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 89739383
Mô tả Hiệu ứng
Lấy 1 lá "Spellbook" từ Bộ bài của bạn lên tay, trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.
English Description
Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.