Spellbook of Power
ヒュグロの()(どう)(しょ)
SpellbookofPower.png
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 25123082
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Spellcaster bạn điều khiển; cho đến Lượt Kết thúc, nó tăng thêm 1000 ATK. Đồng thời, cho đến Lượt Kết thúc, mỗi lần nó hủy quái của đối phương trong chiến đấu: Bạn có thể lấy 1 Bài Phép "Spellbook" từ Bộ bài của bạn lên tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Power" mỗi lượt.
English Description
Target 1 Spellcaster-Type monster you control; until the End Phase, it gains 1000 ATK. Also, until the End Phase, each time it destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 "Spellbook" Spell Card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Spellbook of Power" per turn.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.