FANDOM


Spellbook of Miracles
()(どう)(しょ)()(せき)
SpellbookofMiracles
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 43841694
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz Loại-Spellcaster trong Mộ bài của bạn và lên đến 2 Bài Phép "Spellbook" đã trục xuất; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, và nếu làm vậy, gắn (số) Bài Phép "Spellbook" mục tiêu cho nó làm Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Miracles" mỗi lượt.
English Description
Target 1 Spellcaster-Type Xyz Monster in your Graveyard and up to 2 of your banished "Spellbook" Spell Cards; Special Summon that monster, and if you do, attach the targeted "Spellbook" Spell Card(s) to it as Xyz Material. You can only activate 1 "Spellbook of Miracles" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.