FANDOM


Spellbook of Life
ネクロの()(どう)(しょ)
SpellbookofLife
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 52628687
Mô tả Hiệu ứng
Trục xuất 1 quái thú Loại-Spellcaster trong Mộ bài của bạn và tiết lộ 1 Bài Phép "Spellbook" khác trên tay để chọn mục tiêu 1 quái thú Loại-Spellcaster trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó trong Thế Công mặt-ngửatrang bị nó với lá này. Cấp sao của quái thú trang bị tăng thêm ứng với Cấp sao của quái thú bị trục xuất khi kích hoạt lá này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Life" mỗi lượt.
English Description
Banish 1 Spellcaster-Type monster from your Graveyard and reveal 1 other "Spellbook" Spell Card in your hand to target 1 Spellcaster-Type monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Attack Position and equip it with this card. The equipped monster's Level is increased by the Level of the monster that was banished for this card's activation. You can only activate 1 "Spellbook of Life" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.