FANDOM


Spellbook of Fate
ゲーテの()(どう)(しょ)
SpellbookofFate-ABYR-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) ゲーテの
どう
しょ
 Tên Nhật (Chuẩn) ゲーテの魔
どう
しょ
 Tên Nhật (rōmaji) Gēte no Madōsho
 Tên Nhật (Dịch) Spellbook of Goethe
 Tên Hàn 게테의 마도서
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 97997309
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.