FANDOM


Spellbook of Eternity
アルマの()(どう)(しょ)
SpellbookofEternity
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 61592395
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Bài Phép "Spellbook" đã trục xuất, trừ "Spellbook of Eternity"; lấy mục tiêu đó về tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Eternity" mỗi lượt.
English Description
Target 1 of your banished "Spellbook" Spell Cards, except "Spellbook of Eternity"; add that target to your hand. You can only activate 1 "Spellbook of Eternity" per turn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.