FANDOM


Spellbook Star Hall
()(どう)(しょ)(ろう)エトワール
SpellbookStarHall
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 56321639
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần Bài Phép "Spellbook" được kích hoạt, đặt 1 Spell Counter lên lá này. Tất cả quái thú Loại-Spellcaster bạn điều khiển tăng thêm 100 ATK ứng với mỗi Spell Counter trên lá này. Khi lá này với (số) Spell Counter bị hủyđưa vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 quái thú Loại-Spellcaster từ Bộ bài của bạn lên tay, có Cấp sao thấp hơn hoặc bằng số lượng Spell Counters đã có trên lá này.
English Description
Each time a "Spellbook" Spell Card is activated, place 1 Spell Counter on this card. All Spellcaster-Type monsters you control gain 100 ATK for each Spell Counter on this card. When this card with Spell Counter(s) is destroyed and sent to the Graveyard: You can add 1 Spellcaster-Type monster from your Deck to your hand, whose Level is less than or equal to the number of Spell Counters that were on this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.