FANDOM


Spellbook Organization
アルマの()(どう)(しょ)
SpellbookOrganization
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Tức thời Quick-Play
Mã số 96677818
Mô tả Hiệu ứng
Xem xét 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, sau đó trả lại chúng về đầu Bộ bài, trong thứ tự bất kỳ.
English Description
Look at the top 3 cards of your Deck, then return them to the top of the Deck in any order.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.