FANDOM


Spellbook Library of the Heliosphere
()(どう)(しょ)()ソレイン
SpellbookLibraryoftheHeliosphere
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 20822520
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn có 5 hoặc nhiều Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn: Khai quật 2 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, lấy số Bài Phép "Spellbook" đã khai quật được lên tay, đồng thời xáo trộn số khác trở về Bộ bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook Library of the Heliosphere" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt Bài Phép trong lượt bạn kích hoạt lá này, trừ Bài Phép "Spellbook".
English Description
If you have 5 or more "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard: Excavate the top 2 cards of your Deck, add any excavated "Spellbook" Spell Cards to your hand, also shuffle the other cards into the Deck. You can only activate 1 "Spellbook Library of the Heliosphere" per turn. You cannot activate any Spell Cards the turn you activate this card, except "Spellbook" Spell Cards.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.