Spellbook Library of the Crescent
()(どう)(しょ)()クレッセン
SpellbookLibraryoftheCrescent.png
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N.svg
Mã số 40230018
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn không có Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn: Tiết lộ 3 Bài Phép "Spellbook" khác tên từ Bộ bài của bạn, đối phương ngẫu nhiên lấy 1 trong số chúng lên tay bạn, và xáo trộn số còn lại trở về Bộ bài của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook Library of the Crescent" mỗi lượt. Bạn không thể kích hoạt Bài Phép trong lượt bạn kích hoạt lá này, trừ Bài Phép "Spellbook".
English Description
If you have no "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard: Reveal 3 "Spellbook" Spell Cards with different names from your Deck, your opponent randomly adds 1 of them to your hand, and shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Spellbook Library of the Crescent" per turn. You cannot activate any Spell Cards the turn you activate this card, except "Spellbook" Spell Cards.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.