FANDOM


Spell Wall
魔力隔壁(マジック・ウォール)
SpellWall-CBLZ-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
魔力隔壁
マジック・ウォール
 Tên Nhật (Chuẩn) 魔力隔壁
マジック・ウォール
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Wōru
 Tên Nhật (Dịch) Magic Wall
 Tên Hàn 매직 월
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 84117021
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.