FANDOM


Spell Shattering Arrow
()(ほう)(こう)()()
SpellShatteringArrow-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
こう
かの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
こう
の矢
 Tên Nhật (rōmaji) Mahōkōka no Ya
 Tên Nhật (Dịch) Magic-Effect Arrow
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 93260132
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]