FANDOM


Speedroid Tri-Eyed Dice
SR(スピードロイド)()()のダイス
SpeedroidTriEyedDice-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Xúc Xắc Tam Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイド
みつ
めのダイス
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
つ目
のダイス
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Mitsume no Daisu
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 세 눈의 다이스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1500
 Mã số 27660735
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.