FANDOM


Speedroid Terrortop
Hệ

PHONG.png PHONG

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn) trong khi bạn không điều khiển quái thú.
CÔNG / 1200   THỦ / 600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Speedroid Terrortop Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while you control no monsters.
Nhật SR(スピードロイド)ベイゴマックス このカードは通常召喚できない。自分フィールドにモンスターが存在しない場合に特殊召喚できる。
Supīdoroido Beigomakkusu

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.