FANDOM


Speedroid Terrortop
SR(スピードロイド)ベイゴマックス
SpeedroidTerrortop-SP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Thần Tốc - Con Quay Tốc Độ
 Tên Nhật (Kana)
SR
スピードロイドベイゴマックス
 Tên Nhật (Chuẩn) SR
スピードロイド
ベイゴマックス
 Tên Nhật (rōmaji) Supīdoroido Beigomakkusu
 Tên Nhật (Dịch) Speedroid Beigomax
 Tên Hàn SR(스피드로이드) 베이고맥스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 81275020
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.